Kodi repository VietMediaF Music
VietMediaF Music

VietMediaF Music

Provider: VietMedia

Type: repository

Version: 1.0.6

Views: 395

VietMediaF Music Online

Addon Disclaimer

Các nguồn nội dung được lấy từ các cá nhân và tổ chức cung cấp miễn phí trên mạng Internet. Add-on không lưu trữ hay sở hữu bất cứ nguồn nội dung nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xem các nguồn nội dung này. - http://vietmediaf.net - https://www.facebook.com/groups/vietkodi/ - Không được sử dụng mã nguồn mà không xin phép tác giả. - Không được thay đổi tên, hoặc các thông tin liên quan đến các add-on trong group.

Addon Description

Trung tâm giải trí, ca nhạc trực tuyến

View More

How To Install

To install VietMediaF Music directly from zip file

  1. Download the addon.
  2. Open up Kodi and navigate into Add-ons.
  3. Click the open box icon (above the side-menu).
  4. Select Install from zip file.
    • If this is the first addon you install, Kodi will warn you about installing addons from "unknown sources" for security reasons - it's your call.
    • In any case, Kodi will warn you, you may not get auto-updates for this addon.
  5. Navigate into the location where you've downloaded the addon to and select it to Install.

* An alternative method to install VietMediaF Music from a repository can be found here. Repository information can be found below.

Additional Information

Updated: April 16, 2021

Platform: all

License: Not specified

Depends On:

Recommended Addons